Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân (tháng 7)

Gương Thánh Nhân

🌸 Tháng 1

Ngày 1 – Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời
Ngày 2 – Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazian, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 3 – Thánh Danh Chúa Giêsu
Ngày 5 – Lễ Thánh Gioan Neumann
Ngày 11 – Thánh Thêôđô Cả, Đan Sĩ
Ngày 13 – Thánh Hilary, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 15 – Thánh Maurô Viện Phụ Đan Viện Subiacô
Ngày 17 – Thánh Antôn, viện phụ
Ngày 18 – Chân Phước Anrê Phú Yên, tử đạo
Ngày 19 – Thánh Gioan Ogilvie và các bạn tử đạo
Ngày 19 – Thánh Agrixiô Giám Mục Thành Trier
Ngày 20 – Thánh Fabianô,giáo hoàng, tử đạo
Ngày 21 – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo
Ngày 22 – Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo
Ngày 23 – Thánh Êmêrenxiana, Trinh Nữ Tử Đạo
Ngày 24 – Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 25 – Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại
Ngày 26 – Thánh Rôbéctô Tổ Phụ Dòng Xitô
Ngày 27 – Thánh AnGiêLa MêRiSi
Ngày 28 – Thánh TôMa AQuiNô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 31 – Thánh Gioan BốtCô, linh mục

🌸 Tháng 2

Ngày 2 – Dâng Chúa Trong Ðền Thánh
Ngày 3 – Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và Thánh Ansgariô, giám mục
Ngày 4 – Thánh Gioan De Brito, và các bạn tử đạo
Ngày 5 – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
Ngày 6 – Thánh Phaolô Miki, linh mục và các bạn tử đạo
Ngày 8 – Thánh Hiêronimô Emilianô
Ngày 10 – Thánh Scolastica
Ngày 11 – Ðức Mẹ Lộ Ðức
Ngày 14 – Thánh Cyrillô và Thánh Mêthôđiô
Ngày 15 – Thánh Clauđiô La Colombière
Ngày 17 – Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Ngày 17 – Thánh Constanxia, Trinh Nữ
Ngày 19 – Thánh Bôniphaxiô Giám Mục thành Lausanne
Ngày 21 – Thánh Phêrô Đamianô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 22 – Lập Tông Toà Thánh Phêrô
Ngày 23 – Thánh Pôlycapô

🌸 Tháng 3

Ngày 7 – Thánh Perpêtua và Phêlixita, Tử Ðạo
Ngày 8 – Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Ngày 9 – Thánh Phanxica thành Rô-ma
Ngày 17 – Thánh Patrich
Ngày 18 – Thánh Sirilô
Ngày 19 – Thánh Giuse
Ngày 25 – Lễ Truyền Tin

🌸 Tháng 4

Ngày 1 – Thánh Hugô Giám mục Thành Grenoble
Ngày 2 – Thánh Phanxicô đệ Phaolô
Ngày 4 – Thánh Isođôrô
Ngày 5 – Thánh Vinhsơn Ferriê
Ngày 6 – Thánh Phêrô Verona Linh mục, Tử Đạo
Ngày 7 – Thánh Gioan Baotixita Ðệ Lasan
Ngày 11 – Thánh Stanislao
Ngày 13 – Thánh Matinô I
Ngày 21 – Thánh Anselmô
Ngày 22 – Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Dòng Tên
Ngày 23 – Thánh Giogiô
Ngày 24 – Thánh Giêrađô Giám mục Thành Toul
Ngày 24 – Thánh Fiđêlê đệ Sigmaringa
Ngày 25 – Thánh Máccô
Ngày 27 – Thánh Phêrô Canisiô
Ngày 28 – Thánh Phêrô Maria Chanel
Ngày 30 – Thánh Catharina Thành Siena
Ngày 30 – Thánh Piô V

🌸 Tháng 5

Ngày 1 – Thánh Giuse Thợ
Ngày 2 – Thánh Athanasiô
Ngày 3 – Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Ðồ
Ngày 4 – Thánh Giuse Maria Rubio
Ngày 12 – Thánh Nêrê và thánh Achillêô
Ngày 13 – Lễ Ðức Mẹ Fatima
Ngày 14 – Thánh Matthias, Tông Ðồ
Ngày 16 – Thánh Anrê Bobola
Ngày 20 – Thánh Bernađinô Thành Siêna
Ngày 21 – Thánh Christophe de Magallanes
Ngày 22 – Thánh Rita Casia
Ngày 24 – Đức Mẹ Trên Đường
Ngày 26 – Thánh Philipphê Nêri
Ngày 27 – Thánh Augustinô Cantorbéry
Ngày 30 – Thánh Phécđinanđô III vua nước León-Castilia
Ngày 31 – Ðức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét

🌸 Tháng 6

Ngày 1 Thánh Giustino – Tử Đạo
Ngày 2 – Thánh Marcellino và Phêrô
Ngày 3 – Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn Tử Ðạo
Ngày 5 – Thánh Boniphat – Giám Mục Tử Đạo
Ngày 6 – Thánh Nôbertô
Ngày 8 – Thánh Giacôbê Berthieu
Ngày 9 – Thánh Giuse Anchieta
Ngày 9 – Thánh Ephrem – Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 11 – Thánh Barnaba Tông Đồ
Ngày 13 – Thánh Antôn Padua, Linh Mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 19 – Thánh Romualđô
Ngày 21 – Thánh Louis Gonzaga
Ngày 24 – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 29 – Thánh Phêrô và Phaolô
Ngày 30 – Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi Của Giáo đoàn Roma

🌸 Tháng 7

Ngày 2 – Thánh Bernađinô Realino và các bạn
Ngày 3 – Thánh Tôma, Tông Ðồ
Ngày 4 – Thánh Êlisabeth Lusitania
Ngày 5 – Thánh Antôn Maria Zacaria
Ngày 6 – Thánh Maria Goretti Trinh Nữ Tử Đạo
Ngày 8 – Chân Phúc Êugiêniô III Giáo Hoàng
Ngày 9 – Thánh Lêô Mangin và các bạn tử đạo
Ngày 9 – Thánh Augustinus Zhao Rong và Các Bạn Tử Đạo Người Trung Hoa
Ngày 11 – Thánh Biển Đức Viện Phụ
Ngày 13 – Thánh Henricô Hoàng Đế và Thánh Cunigunđê Hoàng Hậu
Ngày 15 – Thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 16 – Ðức Bà Núi Carmêlô
Ngày 17 – Thánh Alêxù
Ngày 18 – Thánh Camilô LenLi
Ngày 21 – Thánh Laurenso Brindisi
Ngày 22 – Thánh Nữ Maria Mađalêna
Ngày 23 – Thánh Brigitta
Ngày 25 – Thánh Giacôbê Tông Ðồ
Ngày 26 – Thánh Gioankim và Thánh Anna, Song Thân Đức Maria
Ngày 28 – Thánh Nazariô và Thánh Xenxiô Tử Đạo
Ngày 29 – Thánh Nữ Mácta
Ngày 29 – Thánh Lazarô Thành Bethania
Ngày 30 – Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
Ngày 31 – Thánh Ignatiô Lôyôla
Ngày 31 – Thánh Gécmanô Giám Mục

🌸 Tháng 8

Ngày 1 – Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế
Ngày 2 – Thánh Phêrô Favre
Ngày 4 – Thánh Gioan Vianney
Ngày 5 – Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria
Ngày 8 – Thánh Ðaminh
Ngày 10 – Thánh Lôrenxô, Phó tế, tử đạo
Ngày 11 – Thánh Nữ Clara
Ngày 13 – Thánh Ponxianô và Thánh Hippôlitô Tử Đạo
Ngày 14 – Thánh Maximiliano Kolbe, Linh mục Tử Đạo
Ngày 15 – Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Ngày 16 – Thánh Têphanô nước Hungari
Ngày 17 – Thánh Hyaxin, Linh Mục
Ngày 18 – Thánh Albertô Hurtado Cruchaga
Ngày 19 – Thánh Gioan Eudê
Ngày 20 – Thánh Bernađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh
Ngày 21 – Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ngày 22 – Ðức Maria Nữ Vương
Ngày 23 – Thánh Rôsa Lima
Ngày 24 – Thánh Batôlômêô, Tông Ðồ
Ngày 25 – Thánh Giuse Calaxan
Ngày 25 – Thánh Luy, Vua Nước Pháp
Ngày 26 – Thánh Sêphêrinô Giáo Hoàng Tử Đạo
Ngày 27 – Thánh Monica
Ngày 28 – Thánh ÂuTinh
Ngày 29 – Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết
Ngày 30 – Thánh Phêlixi Linh Mục và Thánh Ađaúttô Tử Đạo
Ngày 31 – Thánh Rai-mun-đô Nonnatus

🌸 Tháng 9

Ngày 01 – Thánh Êgiđiô Viện Phụ
Ngày 2 – Chân phước Giacôbê Bonnaud và các bạn tử đạo
Ngày 03 – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 08 – Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria
Ngày 9 – Thánh Phêrô Claver
Ngày 10 – Chân Phước Phanxicô Garate 
Ngày 13 – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ sầu Bi
Ngày 16 – Thánh Conêliô, giáo hoàng và thánh Síprianô, tử đạo
Ngày 16 – Thánh Gioan Maisan
Ngày 17 – Thánh Roberto Bellaminô
Ngày 19 – Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo
Ngày 20 – Thánh Andrew Kim Taegon, PhaoLô Chong Hansang và Các Bạn Tử Ðạo
Ngày 21 – Thánh Mathêu, Tác Giả Sách Tin Mừng
Ngày 26 – Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo
Ngày 27 – Thánh Vinhsơn Phaolô
Ngày 28 – Thánh Vinxetlao, tử đạo
Ngày 29 – Thánh Đaminh Ibáñez, Gia-cô-bê Kyushei Tomonaga, Laurentiô Ruiz và Các Bạn Tử Đạo
Ngày 29 – Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabrien, Raphaen
Ngày 30 – Thánh Giêrôrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

🌸 Tháng 10

Ngày 1 – Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu
Ngày 2 – Các Thiên Thần Hộ Thủ
Ngày 3 – Thánh Phanxicô Assisi
Ngày 3 – Thánh Phanxicô Borja
Ngày 5 – Thánh Plaxiđô Viện Phụ Và Các Bạn Tử Đạo
Ngày 6 – Thánh Brunô
Ngày 6 – Thánh Rênatô
Ngày 7 – Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
Ngày 9 – Thánh Gioan Lêônađô
Ngày 9 – Thánh Ðiônixiô, và các bạn tử đạo
Ngày 11 – Thánh Brunô I, Giám Mục thành Köln
Ngày 11 – Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
Ngày 12 – Chân Phước Gioan Beyzym
Ngày 13 – Thánh Êđua hoàng đế nước Anh
Ngày 14 – Thánh Calitô, giáo hoàng tử đạo
Ngày 15 – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 16 – Thánh Hedwig
Ngày 16 -Thánh Margareta Maria Alacoque
Ngày 17 – Thánh Ignatio Antiochia, giám mục, tử đạo
Ngày 18 – Thánh Luca, Tác Giả Sách Tim Mừng
Ngày 19 – Thánh Gioan Brébeuf, Isaac Jogues, linh mục và các bạn tử đạo
Ngày 20 – Thánh Vitalít, Giám mục Salzburg
Ngày 21 – Chân Phước Giacôbê Luy De San Vitores, Linh Mục, và Thánh Phêrô Calungsod, Tử Đạo
Ngày 22 – Thánh Maria Salômê
Ngày 22 – Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II
Ngày 23 – Thánh Gioan Capétranô
Ngày 24 – Thánh Antôn Maria Claret
Ngày 27 – Thánh Vônphađô Ẩn Sĩ, thành Augsburg
Ngày 29 – Thánh Thêođo Viện Phụ
Ngày 28 – Thánh Simon Và Juđa Tông Ðồ
Ngày 30 – Chân Phước Đaminh Collins
Ngày 31 – Thánh Anphongsô Rodriguez
Ngày 31 – Thánh Phôêlân Giám Mục Tử Đạo

🌸 Tháng 11

Ngày 1 – Lễ các Thánh
Ngày 2 – Cầu Nguyện Cho Những Người Đã Qua Đời
Ngày 3 – Thánh Martinô de Porres
Ngày 3 – Chân Phước Rupertô Mayer
Ngày 3 – Thánh Hubéctô Giám Mục Thành Liège
Ngày 4 – Thánh Carôlô Bôrômêo
Ngày 5 – Các Thánh Dòng Tên
Ngày 7 – Thánh Enghenbéctô Giám Mục Thành Cologne, Tử Đạo
Ngày 9 – Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Latarênô
Ngày 11 – Thánh Martinô
Ngày 11 – Chân Phúc Vinhsơn Êugêniô Bossilkov Giám Mục, Tử Đạo
Ngày 12 – Thánh Giôxaphát, giám mục, tử đạo
Ngày 13 – Thánh Stanislaô Kostka
Ngày 14 – Thánh Giuse Pignatelli
Ngày 15 – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 16 – Các Thánh Rôcô Gonzalez, Gioan Del Castillo và Alphongsô Rodríguez Tử Đạo
Ngày 17 – Thánh Nữ Êlizabeth Hungary
Ngày 17 – Thánh Giéctruđê Cả
Ngày 19 – Thánh Mechthilđê
Ngày 20 – Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ
Ngày 21 – Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo
Ngày 22 – Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo
Ngày 23 – Chân Phước Micae Augustinô Pro
Ngày 24 – Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo
Ngày 26 – Thánh Gioan Berchmans
Ngày 29 – Chân Phước Bernarđô Phanxicô De Hoyos
Ngày 30 – Thánh Anrê, tông đồ

🌸 Tháng 12

Ngày 1 – Thánh Edmunđô Campion và các bạn tử đạo
Ngày 3 – Thánh Phanxicô Xaviê
Ngày 8 – Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày 11 – Thánh Ðanasiô I, giáo hoàng
Ngày 12 – Tinh Thần Thánh Simon Hòa và Philipphê Phan Văn Minh
Ngày 13 – Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
Ngày 14 – Thánh Gioan Thánh Gía, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 18 – Thánh Gioanna Francisca de Chantal
Ngày 21 – Thánh Pherô Canasiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 23 – Thánh Gioan Kanty
Ngày 26 – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi
Ngày 27 – Thánh Gioan Tông Ðồ, tác giả sách Tin Mừng
Ngày 28 – Các Thánh Anh Hài, tử đạo
Ngày 29 – Thánh Thoma Beckét
Ngày 31 – Thánh Sylvestrê I

🌸 Các thánh theo chủ đề

Các Ngày Lễ về Mẹ Maria
Thánh Tông Đồ
Thánh Tử Đạo
Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Giáo Hoàng
Thánh Viện Phụ
Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh Dòng Tên
Hồi Ký Thánh Inhaxio Loyola

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.