Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print
7 🌸
🌸 Mở đầu
  1. Dấu Thánh Giá
  2. Kinh Tin Kính
  3. Kinh Lạy Cha – Cầu cho Đức Giáo Hoàng
  4. Kinh Kính Mừng (3 lần) – Cầu xin ơn Tin-Cậy-Mến
  5. Kinh Sáng Danh – Cầu cho công cuộc truyền giáo
  6. Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội …

🌸 Năm Sự Vui
🌸 Năm Sự Thương
🌸 Năm Sự Mừng
🌸 Năm Sự Sáng

7 🌸
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print