♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội (tháng 9)

Nghi thức Thánh Lễ

Nghi Thức Thánh Lễ

(Thi hành từ lễ Chúa Phục sinh 16-04-2006)

Nghi thức đầu lễ

Lm:  Nhân danh Cha, và Con+ và Thánh Thần.

Cđ: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Cđ:  Và ở cùng cha.

Hoặc:

Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em

Cđ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh (chị) em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Cđ:  Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em:   tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

(đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ:  Amen

Hoặc:

Lm: Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(Thinh lặng giây lát)

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời

Cđ:  Amen

Hoặc:

Lm: Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi:

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa , Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời

Cđ:  Amen

Kinh Thương xót: (nếu trước đó không đọc trong công thức thống hối)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

là Con Đức Chúa Cha.

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,

cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha . Amen.

Lời Nguyện Nhập Lễ

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Đọc 1/2

– Đó là Lời Chúa.

– Tạ ơn Chúa

Tin Mừng

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha (thầy)

– Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

– Lạy Chúa , vinh danh Chúa.

 …………….

– Đó là Lời Chúa.

– Lạy Chúa Kitô , ngợi khen Chúa .

Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,

Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phảiđược tạo thành,

đồng bảnthể với Đức Chúa Cha :

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúngta và để cứuđộ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

      (từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người cúi mình)

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúngta,

thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để  phán xét kẻ sống và kẻ chết,

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,

Người _được phụng thờ

và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin__Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

(Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HĐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ  thường đọc như sau: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…)

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dâng bánh:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Dâng rượu:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Anh chị em hãy cầu nguyện

để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cđ: Xin Chúa nhậnhi lễ bởi tay cha,

để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúngta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha

– Hãy nâng tâm hồn lên

– Chúng con đang hướng về Chúa

– Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta

– Thật là chính đáng

Lạy Cha chí thánh,

nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha,

nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,

Người được Cha sai đến

làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội chúng con.

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,

và được Đức Trinh Nữ sinh ra.

Để chu toàn thánh ý Cha

và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,

Người đã dang tay chịu khổ hình

để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,

chúng con ca tụng vinh quang Cha

Và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

—————

Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh,

là nguồn mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa

dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

để trở nên cho chúng con

Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ  hình,

Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:

Vì này là Mình Thầy,

sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:

Vì này là chén Máu Thầy,

Máu giao ước mới và vĩnh cửu,

sẽ đổ  ra cho các con

và nhiều người được tha tội.

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa__ chịu chết,

và tuyên xưng Chúa __sống lại, cho tới khi Chúa __đến.

hoặc:

Lạy Chúa , mỗi lần ăn bánh và uống chén này

chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

hoặc:

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá

và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

Vì vậy, lạy Chúa,

khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh

và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,

vì Chúa đã thương cho chúng con

được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa

cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa,

xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,

để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,

cùng với Đức Giáo Hoàng T.

Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

{Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T.

mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.

Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,

thì cũng được sống lại như Người.}

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,

và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ

và thân bằng quyến thuộc chúng con

đã ly trần trong tình thương của Chúa.

Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,

cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh,

đã sống đẹp lòng Chúa  qua mọi thời đại,

và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

Là Cha toàn năng,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

Cđ: Amen

Nghi Thức Hiệp Lễ

Chủ tế:  Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,

xin đoái thương

cho những ngày chúng con đang sống được bình an.

Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,

Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và  được an toàn khỏi mọi biến loạn,

đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang

là của Chúa đến muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:

“Thầy để lại bình an cho các con,

Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Xin đừng chấp tội chúng con,

nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an

và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cđ:  Amen.

Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Cđ:   Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Nghi thức kết lễ

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha.

– Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

– Amen

– Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

– Tạ ơn Chúa.

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.