Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Nghi Thức Thánh Lễ

(Thi hành từ lễ Chúa Phục sinh 16-04-2006)

Nghi thức đầu lễ

Lm:  Nhân danh Cha, và Con+ và Thánh Thần.

Cđ: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Cđ:  Và ở cùng cha.

Hoặc:

Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em

Cđ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh (chị) em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Cđ:  Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em:   tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

(đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ:  Amen

Hoặc:

Lm: Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(Thinh lặng giây lát)

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời

Cđ:  Amen

Hoặc:

Lm: Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi:

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa , Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời

Cđ:  Amen

Kinh Thương xót: (nếu trước đó không đọc trong công thức thống hối)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

là Con Đức Chúa Cha.

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,

cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha . Amen.

Lời Nguyện Nhập Lễ

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Đọc 1/2

– Đó là Lời Chúa.

– Tạ ơn Chúa

Tin Mừng

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha (thầy)

– Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

– Lạy Chúa , vinh danh Chúa.

 …………….

– Đó là Lời Chúa.

– Lạy Chúa Kitô , ngợi khen Chúa .

Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,

Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phảiđược tạo thành,

đồng bảnthể với Đức Chúa Cha :

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúngta và để cứuđộ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

      (từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người cúi mình)

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúngta,

thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để  phán xét kẻ sống và kẻ chết,

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,

Người _được phụng thờ

và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin__Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

(Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HĐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ  thường đọc như sau: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…)

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dâng bánh:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Dâng rượu:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Anh chị em hãy cầu nguyện

để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cđ: Xin Chúa nhậnhi lễ bởi tay cha,

để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúngta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha

– Hãy nâng tâm hồn lên

– Chúng con đang hướng về Chúa

– Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta

– Thật là chính đáng

Lạy Cha chí thánh,

nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha,

nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,

Người được Cha sai đến

làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội chúng con.

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,

và được Đức Trinh Nữ sinh ra.

Để chu toàn thánh ý Cha

và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,

Người đã dang tay chịu khổ hình

để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,

chúng con ca tụng vinh quang Cha

Và đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

—————

Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh,

là nguồn mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa

dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

để trở nên cho chúng con

Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ  hình,

Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:

Vì này là Mình Thầy,

sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:

Vì này là chén Máu Thầy,

Máu giao ước mới và vĩnh cửu,

sẽ đổ  ra cho các con

và nhiều người được tha tội.

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa__ chịu chết,

và tuyên xưng Chúa __sống lại, cho tới khi Chúa __đến.

hoặc:

Lạy Chúa , mỗi lần ăn bánh và uống chén này

chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

hoặc:

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá

và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

Vì vậy, lạy Chúa,

khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh

và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,

vì Chúa đã thương cho chúng con

được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa

cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa,

xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,

để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,

cùng với Đức Giáo Hoàng T.

Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

{Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T.

mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.

Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,

thì cũng được sống lại như Người.}

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,

và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ

và thân bằng quyến thuộc chúng con

đã ly trần trong tình thương của Chúa.

Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,

cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh,

đã sống đẹp lòng Chúa  qua mọi thời đại,

và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

Là Cha toàn năng,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

Cđ: Amen

Nghi Thức Hiệp Lễ

Chủ tế:  Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,

xin đoái thương

cho những ngày chúng con đang sống được bình an.

Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,

Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và  được an toàn khỏi mọi biến loạn,

đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang

là của Chúa đến muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:

“Thầy để lại bình an cho các con,

Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Xin đừng chấp tội chúng con,

nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an

và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cđ:  Amen.

Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Cđ:   Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Nghi thức kết lễ

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha.

– Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

– Amen

– Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

– Tạ ơn Chúa.

ミサ式次第

開祭

1.   入祭の歌 

2.   挨拶

司祭: 父と子と聖霊のみ名によって。

会衆: アーメン。

司祭: 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんとともに。

       (主イエス・キリストによって、神である父からの恵みと平和が皆さんとともに。)

       (主は皆さんとともに。)

会衆: また司祭とともに。

3.   回心

司祭: 皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。

       (皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に心を改めましょう。)

司祭: 全能の神と、

会衆: 兄弟の皆さんに告白します。わたしは、思い、ことば、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深いわたしのために神に祈ってください。

司祭: 全能の神が私たちをあわれみ、罪をゆるし、永遠の命に導いてくださいますように。

会衆: アーメン。

4.   あわれみの賛歌

先唱: 主よ、あわれみたまえ。

会衆: 主よ、あわれみたまえ。

先唱: キリスト、あわれみたまえ。

会衆: キリスト、あわれみたまえ。

先唱: 主よ、あわれみたまえ。

会衆: 主よ、あわれみたまえ。

5.   栄光の賛歌

先唱: 天のいと高きところには神に栄光、

会衆: 地には善意の人に平和あれ。

われら主をほめ、主をたたえ、

主を拝み、主をあがめ、

主の多いなる栄光のゆえに感謝し奉る。

神なる主、天の王、全能の父なる神よ。

主なる御ひとり子、イエス・キリストよ。

神なる主、神の小羊、父の御子よ。

世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

世の罪を除きたもう主よ、われらの願いを聞き入れたまえ。

父の右に座したもう主よ、われらをあわれみたまえ。

主のみ聖なり、主のみ王なり、

主のみいと高し、イエス・キリストよ。

聖霊とともに、父なる神の栄光のうちに。

アーメン。

6.   集会祈願

司祭: 祈りましょう。

       。。。。聖霊の交わりの中で、あなたとともに世々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。

会衆: アーメン。

ことばの典礼

7.   第一朗読

8.   答唱詩篇

9.   第二朗読

10.         アレルヤ唱(四旬節には詠唱)

11.         福音朗読

助祭・司祭:主は皆さんとともに。

会衆: また司祭とともに。

助祭・司祭:。。。による福音。

会衆: 主に栄光。

。。。

助祭・司祭:キリストに賛美。

会衆:キリストに賛美。

12.         説教

13.         信仰宣言

使徒信条

天地の創造主、

全能の、神である父を信じます。

父をひとり子、わたしたちの主

イエス・キリストを信じます。

主は聖霊によってやどり、

おとめマリアから生まれ、

ポンテイオ・ピラトのもとで苦しみを受け、

十字架につけられて死に、葬られ、陰府(よみ)に下り、

三日目に死者のうちから復活し、天に昇って、

全能の父である神の右の座に着き、

生者と死者を裁くために来られます。

聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、

罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます。

アーメン。

14.         共同祈願

感謝の典礼

15.         奉納の歌と奉納行列

16.         パンを供える祈り

司祭: 神よ、あなたは万物の造り主、

ここに供えるパンはあなたからいただいたもの、 大地の恵み、労働の実り、

わたしたちのいのちの糧となるものです。

会衆: 神よ、あなたは万物の造り主。

17.         ぶどう酒の準備

(司祭は黙って祈る)

18.         カリスを供える祈り

司祭: 神よ、あなたは万物の造り主、

ここに供えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、 大地の恵み、労働の実り、

わたしたちのいのちの糧となるものです。

会衆: 神よ、あなたは万物の造り主。

19.         清めの祈り

(司祭は黙って祈る)

20.         奉納祈願

祈りへの招き

(全会衆起立)

司祭: 皆さん、このささげものを、

全能の神である父が

受け入れてくださるように祈りましょう。

(一同は司祭とともにしばらく沈黙のうちに祈る。

次のような祈りをすることもできる)

会衆: 神の栄光と賛美のため、また全教会とわたしたち 自身のために、司祭の手を通しておささげするい けにえをお受けください。

司祭: 。。。わたしたちの主イエス・キリストによって。

会衆: アーメン。

奉献文

21.         叙唱前句

司祭: 主は皆さんとともに。

会衆: また司祭とともに。

司祭: 心をこめて神を仰ぎ、

会衆: 賛美と感謝をささげましょう。

22.         叙唱

司祭: 聖なる父、全能永遠の神、。。。

       。。。終わりなくほめ歌います。

23.         感謝の賛歌

先唱: 聖なるかな、

会衆: 聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主。

主の栄光は天地に満つ。

天のいと高きところにホザンナ。

ほむべきかな、主の名によりて来たる者。

天のいと高きところにホザンナ。

(司祭は奉献文を唱える。司祭が唱える間、会衆は司祭と ともに立っている)

24.         第二奉献文

まことにとうとくすべての聖性の源である父よ、いま聖霊によってこの供えものをとうといものにしてください。わたしたちのために主イエス・キリストの御からだと御血になりますように。

主イエスはすすんで受難に向かう前に、パンを取り、感謝をささげ、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡されるわたしのからだ(である)。」

食事の終わりに同じように杯を取り、感謝をささげ、弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを受けて飲みなさい。これはわたしの血の杯、あなたがたと多くの人のために流されて、罪のゆるしとなる新しい永遠の契約の血(である)。これをわたしの記念として行いなさい。」

25.         記念唱

司祭: 信仰の神秘。

会衆: 主の死を思い、復活 をたたえよう、主が 来られるまで。

司祭: わたしたちはいま、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉 仕できることを感謝し、い のちのパンと救いの杯をささげます。

キリストの御からだと御血にともにあずかるわたしたちが、聖霊によって一つに結ばれますように。

世界に広がるあなたの教会を思い起こし、わたしたちの教父〇〇〇〇世、わたしたちの司教〇〇〇〇(姓名)、すべての教役者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。

(特定の死者のためにミサがささげられる場合)

(きよう)この世からあなたのもとにお召しになった〇〇〇〇(姓名)を心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれた者が、その復活にも結ばれることができますように。

また、復活の希望をもって眠りについたわたしたちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。

なお、わたしたちをあわれみ、神の母おとめマリアと使徒をはじめ、すべての時代の聖人とともに永遠のいのちにあずからせてください。御子イエス-キリス卜を通してあなたをほめたたえることができますように。

キリストによってキリス卜とともにキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで

会衆: アーメン。

26.         第三奉献文

まことに聖なる父よ、造られたものはすべて、あなた をほめたたえています。 御子わたしたちの主イエ ス-キリストを通して、聖霊 の力強い働きにより、すべてにいのちを与え、とうといものにし、絶えず人々を あなたの民としてお集めに なるからです。

日の出る所から日の沈む所 まで、あなたに清いささげ ものが供えられるために。 あなたにささげるこの供え ものを、聖霊によってとう といものにしてください。 御子わたしたちの主イエ ス-キリストの御からだと  御血になりますように。 主のことばに従っていま、わたしたちはこの神秘を祝います。

主イエスは渡される夜、パンを取り、あなたに感謝をささげて祝福し、割って弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを取って食べなさい。これはあなたがたのために渡されるわたしのからだ(である)。」

食事の終わりに同じように杯を取り、あなたに感謝をささげて祝福し、弟子に与えて仰せになりました。

「皆、これを受けて飲みなさい。これはわたしの血の杯、 あなたがたと多くの人のために流されて罪のゆるしとなる新しい永遠の契約の血(である)。これをわたしの記念として行いなさい。」

27.         記念唱

司祭: 信仰の神秘。

会衆: 主の死を思い、復活 をたたえよう、主が 来られるまで。

司祭: わたしたちはいま、御子キリストの救いをもたらす受難・復活・昇天を記念し、その再臨を待ち望み、いのちに満ちたこのとうといいけにえを感謝してささげます。あなたの教会のささげものを顧み、み旨にかなうまことのいけにえとして認め、受け入れてください。 御子キリストの御からだと御血によってわたしたちが養われ、その聖霊に満たされて、キリストのうちにあって一つのからだ、一つ の心となりますように。 聖霊によってわたしたちがあなたにささげられた永遠の供えものとなり、選ばれた人々、神の母おとめマリアをはじめ、使徒と殉教者、 (聖〇〇〇〇、(その日の聖 人、または保護の聖人の名))すべての聖人とともに神の国を継ぎ、その取り次ぎによって絶えず助けられ ますように。

わたしたちの罪のゆるしとなるこのいけにえが、全世界の平和と救いのためになりますように。

地上を旅するあなたの教会、わたしたちの教父〇〇〇〇世、わたしたちの司教〇〇〇〇(姓名)、司教团とすべての教役者、あなたの民となったすべての人の信仰と愛を強めてください。

あなたがここにお集めになったこの家族の願いを聞 き入れてください。

いつくしみ深い父よ、あなたの子がどこにいても、すベてあなたのもとに呼び寄せてください。

28.         死者の記念

亡くなったわたしたちの兄弟、また、み旨に従って生活し、いまはこの世を去ったすベての人をあなたの国に受け入れてください。 わたしたちもいつかその国で、いつまでもともにあなたの栄光にあずかり、喜びに満たされますように。 主キリストを通して、あなたはすべてのよいものを世にお与えになります。

キリストによってキリスト とともにキリストのうちに、

聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、

すべての誉れと栄光は、世々に至るまで

会衆: アーメン。

交わりの儀

29.         主の祈り

司祭: 主の教えを守りみことばに従い、つつしんで主の祈りを唱えましょう。

会衆: 天におられるわたしたちの父よ、

み名が聖とされますように。

み国が来ますように。

みこころが天に行われるとおり 地にも行われますように。

わたしたちの日ごとの糧を 今日もお与えください。

わたしたちの罪をおゆるしください。

わたしたちも人をゆるします。

わたしたちを誘惑におちいらせず、

悪からお救いください。

30.         副文

司祭: いつくしみ深い父よ、

すべての悪からわたしたちを救い、

現代に平和をお与えください。

あなたのあわれみに支えられ、罪から解放されて、 すべての困難にうち勝つことができますように。 わたしたちの希望、

救い主イエス・キリストが来られるのを 待ち望んでいます。

会衆: 国と力と栄光は、限りなくあなたのもの。

教会に平和を願う祈り

司祭: 主イエス・キリスト、

あなたは使徒に仰せになりました。

「わたしは平和をあなたがたに残し、

わたしの平和をあなたがたに与える。」

わたしたちの罪ではなく教会の信仰を顧み、

おことばの通り教会に 平和と一致をお与えください。

会衆: アーメン。

31.         平和のあいさつ

司祭: 主の平和がいつも皆さんとともに。

会衆: また司祭とともに。

司祭: 互いに平和のあいさつをかわしましょう。

(会衆はお互いに「主の平和」と唱えて、親睦のあいさつを交わす。)

32.         平和の賛歌

先唱: 神の小羊、

会衆: 世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

先唱: 神の小羊、

会衆: 世の罪を除きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

先唱: 神の小羊、

会衆: 世の罪を除きたもう主よ、われらに平安を与えたまえ。

拝領前の祈り

〈司祭は黙って祈る)

33.         拝領前の信仰告白

司祭: 神の小羊の食卓に招かれた者は幸い。

会衆: 主よ、あなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、 あなたをおいてだれのところに行きましょう。

34.         聖体拝領

(司祭は聖体の器を持って拝領者に近づき、一人ひとり にパンを示しながら言う)

司祭: キリストのからだ。

拝領者: アーメン。

35.         拝領後の感謝

(拝領後、沈黙のうちに祈る。または詩編か聖書の歌を歌ぅ。)

36.         拝領祈願

司祭: 祈りましょう。

(全会衆起立)

       。。。わたしたちの主イエス・キリストによって。

会衆: アーメン。

閉祭

37.         お知らせ

(必要な場合には会衆への短いお知らせが行われる)

38.         派遣の祝福

司祭: 主は皆さんとともに。

会衆: また司祭とともに。

司祭: 全能の神、父と子と聖霊の祝福が十 皆さんの上にありますように。

会衆: アーメン。

39.         閉祭のあいさつ

司祭: 感謝の祭儀(またはミサ聖祭)を終わります。行きましょう主の平和のうちに。

会衆: 神に感謝。

40.         退堂

(会衆は起立して退堂する司祭を見送る。

閉祭の歌を歌うこともできる。)

Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print