#1632
inoruhana
Quản lý

June 5 2020

With Jesus in the morning – Cầu nguyện với Chúa buổi sáng

I awake with a desire to listen to the Lord. “The great crowd heard this with delight.” (Mark 12:37). As the crowd sought, I too am hungry for the word of the Lord. I will go to meet God this day to listen to him. May this encounter of mine be a source of hope and nourishment of tenderness. May my heart open this day to paths of transformation and conversion. I offer my day to the Lord, according to the intention of Pope Francis, for all those who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

Lạy Chúa, con khao khát Chúa. Con cũng muốn được như đám đông trong Tin Mừng ngày hôm nay, là nghe Lời Chúa một cách thích thú. Con sẽ đến gặp Chúa và lắng nghe Lời Người. Ước gì cuộc gặp gỡ này đem lại cho con niềm hy vọng và sự bình an. Xin Chúa mở lòng trí con, giúp con hoán cải và đổi mới. Con xin dâng lên Chúa ngày sống này của con theo như ý nguyện của Đức Thánh Cha, là xin cho những ai đang gặp sầu khổ được chạm đến Thánh Tâm của Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

With Jesus during the day – Cùng Chúa Giê-su cầu nguyện trong ngày

“Being a Christian is not limited to merely keeping commandments, but involves letting Christ take possession of our life and transforming it” (Pope Francis). Living the spirituality of the Sacred Heart of Jesus is an opportunity to let Jesus transform us. To pray with the Pope, with the whole Church and the millions of members of his Worldwide Prayer Network is to transform our words into a force capable of repairing all the injuries done against the Heart of Jesus. It is a purpose of seeking personal conversion through our prayer and action, and the mission to pray for one another.

Ki-tô hữu không phải là người chỉ biết tuân giữ các giới răn, mà còn để Chúa Ki-tô hiện diện và biến đổi đời sống chúng ta” (ĐTC Phan-xi-cô). Tháng Kính Thánh Tâm Chúa sẽ là dịp tốt giúp ta sống thánh thiện hơn bằng cách để Chúa Giê-su biến đổi chúng ta. Cùng với Đức Thánh Cha, với toàn thể Giáo Hội và cùng với hàng triệu thành viên trong mạng lưới cầu nguyện này, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới được đổi mới, được chữa lành, nhờ tôn sùng Thánh Tâm. Đó cũng chính là mục đích tìm kiếm sự hoán cải của mỗi người chúng ta, ngang qua việc cầu nguyện cho nhau như thế này.

With Jesus in the night

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

Tìm một nơi thanh vắng. Hít thở thật sâu và nhắm mắt lại. Nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Bạn được mời gọi làm gì trong ngày hôm nay? Bạn thấy mình được mời gọi để trở nên người như thế nào? Hãy nghĩ về điều sẽ làm trong ngày mai, mà giúp bạn sống lời mời gọi đó sâu hơn. Kính mầng Maria,…

0