#1618
inoruhana
Quản lý

June 4 2020

With Jesus in the morning

I thank you, Father, for this new day. In today’s Gospel, Jesus says: “You shall love your neighbor as yourself” (Mark 12:31). This is the great request that Jesus makes of us, a great commandment of God. It means looking at others as I look at myself, respecting the other, listening to the other, being attentive to the other, and loving the other. May I be able to cry for others, that my heart may be a merciful heart. I ask for the grace to love my neighbor. I offer you my day for the Pope’s intention for this month, that those who suffer may find the way to the Heart of Jesus. Glory Be…

Lạy Cha từ ái, con cảm tạ Cha đã ban cho con ngày mới này. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng: Hãy yêu người thân cận như chính mình (Mc 12:31). Bên cạnh giới răn mến Chúa trên hết mọi sự, thì yêu người như chính mình cũng là giới răn hàng đầu, mà Chúa mời gọi chúng con tuân giữ. Hãy tôn trọng, lắng nghe, yêu thương và để tâm đến người khác với một trái tim biết thương cảm. Xin Cha ban thêm ân sủng để con thực hành giới răn yêu thương này. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha,…

With Jesus during the day

Even though I try to be a good Christian, living the sacraments, having good behaviors, it is easy to stay in my comfort zone, not doing works that bring me closer to Jesus. It is invaluable to the Lord to recognize the needs of others and reach out to help those in need.

Dẫu cho con cố gắng trở nên một Ki-tô hữu tốt, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, và có lối hành xử ngay lành, thì con vẫn có nguy cơ ở lại với cái tôi của mình, nếu như con không làm những việc mà đưa con đến gần Chúa Giê-su hơn. Điều thật làm sự đẹp lòng Chúa, đó là nhận ra những nhu cầu của người khác và mở rộng vòng tay giúp đỡ những ai đang cần sự đỡ nâng.

With Jesus in the night

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

Hãy dành một khoảng lặng với Giê-su. Hít thở thật sâu và nhìn lại chính mình. Tôi có cảm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn? Hôm nay tôi có tỏ lòng thương cảm đối với người thân cận của tôi chăng? Tôi có điều gì còn thiếu sót và muốn xin Chúa thứ tha không? Hãy ở lại trong giây phút này và cầu xin Chúa ôm trọn lấy tôi bằng cả tình yêu thương của Ngài.
Hãy viết ra một quyết tâm nào đó cho ngày mai trước khi đi ngủ nhé!
Kính mầng Maria, đầy ơn phước,…

0