Cầu nguyện cho các nhà giáo dục (tháng 1)

Chúa Nhật Tuần XXIX – TN(16/10)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa

Tv 120
Dẫn vào thánh lễ

 Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải kiên tâm cầu nguyện. Sự kiên tâm đó được diễn tả trong bài đọc I qua hình ảnh ông Môisen giơ tay cầu nguyện trên núi Sinai cách liên lỉ thì dân Do Thái thắng dân Amalếch, nếu ông buông tay xuống thì dân thua trận. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên những ai khi gặp thử thách cám dỗ, nhàm chán cầu nguyện hay giảm bớt lòng tin vào Chúa, hãy cầm lấy Thánh Kinh như Môisen cầm cây gậy leo lên núi. Vì Lời Chúa giúp ta sửa mình, nuôi dưỡng và phát triển lòng tín nghĩa với Thiên Chúa. Trong bài Phúc Âm, qua dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa kiên trì”, Chúa Giêsu dạy chúng ta bền đổ cầu nguyện, để được Chúa nhậm lời, vì Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu vô cùng, “Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 8,18).
 Chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho được giữ vững đức tin, bền tâm rao giảng Lời Chúa, và luôn kiên trì cầu nguyện để được Chúa nhậm lời.

Lời nguyện nhập lễ

 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (Xh 17,8-13)

Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế

Bài trích sách Xuất hành

 8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.
 Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. 13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

🌸 Đáp ca Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2)

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

1Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?
2Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

3Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
4Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

5Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
6Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

7Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
8Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

🌸 Bài đọc 2 2 Tm 3,14 – 4,2

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê

 3 14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.
 4 1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Tung hô Tin Mừng Hr 4,12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 18,1-8)

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”
 6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha luôn lắng nghe lời con cái nài xin. Với tình con thảo, chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin:

1. “Khi Con Người đến, liệu có còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” Xin cho mọi thành phần dân Chúa trên khắp hoàn cầu, biết chuyên cần cầu nguyện và tham dự thánh lễ hằng ngày, để giữ vững đức tin, trung thành bước theo Chúa giữa thế giới đang đầy cám dỗ và loạn lạc hiện nay. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan”. Xin cho các anh em chưa tin nhận biết Chúa được ơn khôn ngoan, để tìm hiểu Lời Chúa dạy qua Kinh Thánh; để tinh thần Tin Mừng thấm nhập và biến đổi đời họ, biết làm điều lanh, tránh điều dữ, và biết mến Chúa yêu người, hầu được ơn cứu độ Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Hãy thuyết phục, khiển trách, khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn”. Xin cho những người đang đắm chìm trong tội, trong hận thù, đặc biệt là những người đang chống đối Thiên Chúa, được Thánh Thần soi sáng, ý thức sự nguy hại của tội, để hoán cải trở về với Chúa, mà kiên tâm tìm lại ân sủng, bình an và hy vọng cho đời mình. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành”. Xin cho các gia đình công giáo biết siêng năng dự lễ, cầu nguyện, lãnh Bí tích Hòa Giải, để càng kết hợp với Chúa, càng yêu mến nhau hơn, hầu đức tin thêm vững mạnh, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa ngay trong môi trường sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến đời sống cầu nguyện, bởi vì có cầu nguyện, chúng con mới biết Chúa là Đấng yêu thương. Xin cũng cho chúng con biết kiên trì, trung thành trong khi cầu nguyện. Xin Chúa ban cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội có được nhiều thợ gặt lành nghề, để ra đi thu lúa về cho Chúa. Chúng con cầu xin Đức Ki tô Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

 Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này, với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành, đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.
 Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

 Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc Nước Trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Học hỏi Lời Chúa (Ban MVPT)

CHỦ ĐỀ: CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG 

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,  
ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? (Lc 18,7) 

 Cầu nguyện là hơi thở của đời sống Kitô hữu và là phương cách diễn đạt niềm tín thác vào Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta sẽ lớn lên và mạnh mẽ tùy thuộc vào đời sống cầu nguyện. Đồng thời, cầu nguyện cũng đóng vai trò rất lớn trong sứ vụ của Hội Thánh. Hãy để sứ điệp Lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng ta ý thức ý nghĩa của việc cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. 

I. CÁC BÀI ĐỌC 

1. Bài đọc I (Xh 17,8-13) 

 Sứ điệp mà đoạn sách Xuất Hành hôm nay muốn nhắc tới là cầu nguyện thật cần thiết và hữu hiệu. Bối cảnh ở đây là trong khi toàn dân Israel trực diện giao chiến với người Amalec, thì Môsê lên núi, giơ tay lên trời để cầu nguyện cho dân chúng. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, núi là nơi Thiên Chúa ngự. Vì thế, Môsê lên núi để gặp gỡ và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Theo cách của người Dothái cầu nguyện, Môsê giơ tay lên cao để hướng lòng về Thiên Chúa và cũng là hành vi cầu xin sự trợ giúp của Người. Mỗi khi Môsê giơ tay lên, thì con cái Israel thắng trận: “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì Israel thắng; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalec chiếm ưu thế”. Như thế, cuộc chiến thắng của con cái Israel không phải do binh hùng, tướng mạnh hay có vũ khí tối tân hơn quân địch, nhưng do sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của ông Môsê. Có thế cầu nguyện là sức mạnh tạo nên sự chiến thắng của con cái Israel. Đó là quyền năng của lời cầu nguyện. 

2. Bài đọc II (2Tm 3,14-4,2) 

 Thánh Phaolô mời gọi ông Timôthêô, và qua đó mời gọi mỗi người chúng ta, hãy vững tin trong những gì mà chúng ta đã học hỏi và đã tin, nhất là đối với ơn cứu độ mà chúng ta đã lãnh nhận được từ Đức Giêsu, như được trình bày trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là mặc khải ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người và cũng là nơi để con người có thể tiếp cận với thánh ý Chúa: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính”. Đáp lại quà tặng đó từ Thiên Chúa, chúng ta hãy trở nên những chứng nhân của Lời Chúa: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ”.  

 Trong ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, những lời trên thật là ý nghĩa. Bản chất của mỗi Kitô hữu là truyền giáo. Nếu chúng ta đã kết nối được với Chúa và nhận được ân huệ từ Chúa thì cần nỗ lực lan tỏa tinh thần Chúa đến người khác. 

3. Bài Tin Mừng (Lc 18,1-8) 

 Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cầu nguyện luôn mãi. Quả thực, cầu nguyện là yếu tố nền tảng cho đời sống đức tin, cho mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Để minh họa cho sự cần thiết của cầu nguyện, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn đề cao tinh thần kiên nhẫn trong lúc cầu nguyện. Dụ ngôn xoay quanh hai nhân vật: ông quan tòa và bà góa. Ông quan tòa này có một đời sống không tốt đẹp trong tương quan với Thiên Chúa và người khác: “Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì”. Cuộc sống của ông chẳng có điều gì tích cực cả. Trong thành của ông quan tòa này, có một bà góa bị đàn áp bởi những bất công. Bà đến với ông nhiều lần để xin được xét xử: “Đối phương tôi hại tôi, xin Người minh xét cho”. Nhưng ông quan tòa này chẳng đếm xỉa gì tới lời cầu xin của bà. Bà góa này đã không buông xuôi, bà vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhà ông để xin được minh xét. Sự kiên trì của bà đã thay đổi thái độ của quan tòa. Ông đã phải xét xử cho bà vì sự kiên trì và quấy rầy của bà. Trước đó, bài Tin Mừng đã cho biết ông quan tòa này không tốt lành gì, nhưng nay phải thay đổi thái độ để đáp ứng lời cầu xin của bà, là minh xử cho bà góa nghèo. Được như thế là do sự kiên nhẫn nài nỉ thỉnh cầu của bà. Ông là người xấu mà còn làm như thế, huống chi Thiên Chúa tốt lành lại chẳng lắng nghe lời cầu xin của con cái Người: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ”. Đây là sứ điệp mà Đức Giêsu muốn nhắn gửi cho các môn đệ: cầu nguyện không ngừng trong tinh thần kiên nhẫn. 

II. GỢI Ý MỤC VỤ 

1. “Khi nào Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalec thắng thế”. Tôi có cảm thấy tầm quan trọng và cần thiết của việc cầu nguyện? Tôi có thường xuyên cầu nguyện với Thiên Chúa? Tôi có ý thức “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên?” hay “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là luống công?” 

2. “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”. Tôi có thường xuyên đọc, suy niệm Lời Chúa để hiểu và để sống? Tôi có nỗ lực tuyên xưng mình là người Công giáo và thể hiện điều đó ra đời sống hằng ngày? Trong tháng Mười Đặc Biệt dành cho việc Truyền Giáo này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc chúng ta trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019, rằng: Được Rửa Tội và Được Sai Đi, Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới. Cử hành tháng này sẽ giúp chúng ta trước hết tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô… Truyền giáo không phải là chuyện chiêu dụ người ta vào đạo, nhưng là một kho báu để cho tặng, truyền thông và công bố… Công bố rằng Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi bằng cách nhận biết chân lý và trải nghiệm lòng thương xót của Người.  

3. “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” Tôi có nhẫn nại, kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa? Tôi có biết dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi hoàn cảnh vui buồn của đời sống? Khi cầu xin mãi mà chưa được điều mình xin, tôi có oán trách hay xa Chúa để đi cầu cứu một thế lực khác hay không? Trong Tháng truyền giáo này, chúng ta nhớ tới đời sống hy sinh cầu nguyện đóng vai trò của rất lớn cho sứ vụ của Hội Thánh. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ vào ngày mồng một của tháng Mười này là một mẫu gương điển hình. Dù chỉ ở trong Đan viện kín, nhưng với lời cầu nguyện, thánh nữ đã giúp cho nhiều người nhận biết Chúa, đến nỗi Hội Thánh đã đặt ngài làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. 

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận