Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Chúa Nhật Tuần XXVIII – TN(9/10)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh

Lc 17,19
Dẫn vào thánh lễ

 Câu chuyện Naaman và đức tin của ông đã có lần được Chúa Giêsu nhắc lại để nêu gương cho các môn đệ. Đặc biệt trong bài đọc I hôm nay, Naaman đã quay lại cám ơn Êlisa cũng như tạ ơn Đức Chúa vì biết mình được chữa lành.

 Chúng ta đã có đức tin. Nhưng đức tin này cần tiến bộ, mới cứu được chúng ta. Như thánh Phaolô, trong bài đọc II cho thấy, đang khi bị cầm tù, người vẫn làm tông đồ, rao giảng đức tin bằng chính cách chịu đau khổ. Bài Phúc Âm thuật lại việc Ðức Giêsu chữa lành cho mười người phong hủi. Sau đó, chỉ có một người “quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn…”.

 Việc chúc tụng và tạ ơn Chúa chẳng thêm gì cho Người, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời. Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ, xin cho biết tạ ơn và tôn vinh Chúa trong mọi nơi mọi lúc, nhất là vì muôn ơn lành hồn xác Người thương ban trong suốt cuộc đời ta; và dù hoàn cảnh thuận hay nghịch, chúng ta vẫn tin và rao giảng Chúa Kitô cho mọi người.

Lời nguyện nhập lễ

 Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 1 (2 V 5,14-17)

Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai

 14 Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
 15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : “Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” 16 Ông Ê-li-sa nói : “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói : “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”

🌸 Đáp ca Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2)

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

🌸 Bài đọc 2 (2 Tm 2,8-13)

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Ki-tô

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê

 8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.
 11 Đây là lời đáng tin cậy :
 Nếu ta cùng chết với Người,
 ta sẽ cùng sống với Người.
 12Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
 ta sẽ cùng hiển trị với Người.
 Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.
 13Nếu ta không trung tín,
 Người vẫn một lòng trung tín,
 vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.

Tung hô Tin Mừng 1 Tx 5,18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 17,11-19)

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Với tâm tình cảm tạ vì những hồng ân Chúa đã ban và những điều chúng ta sắp lãnh nhận, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện:

1. “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Xin cho các vị Chủ chăn được đầy lòng thương xót của Chúa, để các ngài sẵn sàng là những trung gian đích thực, thông chuyển tình thương và ân sủng Chúa cho những ai đến với các ngài. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô”. Xin cho các tín hữu luôn ý thức giá trị cao quí của Bí Tích Thánh Tẩy, là cho họ sạch tội, trở nên con Thiên Chúa, được thông phần sự sống của Thiên Chúa và hiệp nhất với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười phong hủi”. Xin cho những nạn nhân phong hủi trên khắp thế giới, cũng như những bệnh nhân đang bị người đời xa lánh, xã hội bỏ rơi, được Thiên Chúa xót thương và thúc đẩy nhiều tâm hồn quảng đại giúp họ sống những ngày đau bệnh, trong sự an vui và tin tưởng của con cái Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Chớ thì không phải cả mười được lành sạch sao?”. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết biểu lộ lòng tri ân, bằng việc trao tặng cho tha nhân những gì đã nhận lãnh một cách nhưng không, hầu ơn Chúa không thành vô ích cho chúng ta, và cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình tri ân bằng việc xa tránh tội lỗi, và gắn bó tích cực hơn với Chúa qua việc siêng năng lãnh Bí Tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá/ để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.
 Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy Mình và Máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Học hỏi Lời Chúa (Ban MVPT)

LÒNG BIẾT ƠN

‘Còn chín người kia đâu?’ (Lc 17,17)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (2 V 5,14-17)

 Bệnh phong hủi của Naaman cũng như của mười người cùi trong bài Tin Mừng hôm nay có thể là một căn bệnh ngoài da, làm cho da nứt nẻ chảy máu và nhìn rất dễ sợ. Nếu như theo luật Do thái, căn bệnh này làm cho bệnh nhân trở nên ô uế, không thể tiếp xúc gặp gỡ người khác vì có thể làm cho họ bị ô uế (Lv 13,45.46; Ds 5,2), thì đối với người Aram các bệnh nhân vẫn may mắn hơn vì họ không bị loại khỏi cộng đồng xã hội. Naaman vẫn có thể gặp Vua của ông để xin giúp đỡ. Theo lời giới thiệu của cô hầu gái người Israel, ông đã tìm đến Êlisa, vị ngôn sứ của Israel để được chữa lành.

 Đến với Êlisa, Naaman không nghĩ là đến với một thầy thuốc, nhất là khi ông được yêu cầu tắm bảy lần trong sông Giođan, dòng sông mà ông nghĩ không thể sạch hơn các con sông ở quê hương ông. Nhưng ông đến với hi vọng là Êlisa sẽ nhân danh Thiên Chúa Israel để chữa ông lành sạch. Dù hơi thất vọng về lời yêu cầu tắm bảy lần trong sông Giođan, nhưng lại theo lời người hầu, ông đã xuống tắm ở sông và được sạch.

 Sau khhi được sạch, Naaman đã thể hiện lòng biết ơn với Êlisa bằng cách trở lại đền ơn, nhưng Êlisa không nhận. Cung cách của ngôn sứ thể hiện rằng mình chỉ là khí cụ trong tay Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã chữa lành Naaman, còn mình chỉ là công cụ để đưa người khác đến với Thiên Chúa. Quả vậy, Naaman đã tỏ lòng biết ơn cách sâu sắc hơn là tặng quà. Ông đã nhận ra Thiên Chúa của Israel và chỉ thờ kính Người.

2. Bài đọc II (2 Tm 2,8-13)

 Trong lao tù, bị xiềng xích, nhưng Thánh Phaolô hiểu là mình đang chia sẻ sự chết và phục sinh của Người. Điều này chứng tỏ lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Dù thân xác bị giam cầm nhưng tinh thần ngài vẫn tự do. Thánh nhân tự do chọn lựa đau khổ cũng như Chúa Giêsu,vì ơn cứu độ của mọi người. Thánh Phaolô không thi vị hóa đau khổ, nhưng luôn xác tín về ý nghĩa của đau khổ. Thánh nhân đã nhiều lần xác định: nếu chúng ta cùng chết với Người ta sẽ cùng sống với Người; tôi đã chịu đóng đinh với Đức Kitô, tôi không còn sống cho mình nhưng cho Đức Kitô Đấng đang sống trong tôi. Đau khổ không còn là bất hạnh khi chính Chúa Giêsu đã mang lấy đau khổ để cứu độ nhân loại. Sự chết không còn là hủy diệt khi Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển. Đau khổ chính là liên kết chặt chẽ hơn với Người để mang lại ơn ích cho phần rỗi của nhân loại.

3. Bài Tin Mừng (Lc 17,11-19)

 Giữa người Israel và người Samaria vẫn tồn tại sự xa cách; do đó họ không giao tiếp với nhau. Tuy nhiên câu chuyện thánh Luca kể lại trong đoạn Tin Mừng hôm nay lại có một ngoại trừ: đó là trong nhóm mười người phong hủi Chúa Giêsu gặp trên đường Người đi lên Giêrusalem, có một người Samaria. Những người phong hủi trong Israel không chỉ là bệnh nhân đau đớn về thể lý nhưng còn đau hơn thế nữa khi họ là những người bị tách rời khỏi cộng đoàn xã hội. Đó là lý do sao nhóm mười người phong hủi phải đón gặp Chúa Giêsu ở ngoài làng, và còn phải đứng đàng xa mà kêu lớn tiếng. Tuy tổn thương về thể xác nhưng tâm hồn họ tràn đầy niềm tin, vì họ tin Chúa Giêsu có thể giúp họ nên đã kêu lớn tiếng cầu xin Người dủ lòng thương. Chúa Giêsu dạy họ đi trình diện các thầy tư tế để chứng thực đã được lành bệnh. Người không những chữa lành họ nhưng còn muốn đưa họ hội nhập trở lại với cộng đoàn.

 Mười người được chữa lành nhưng chỉ có người Samaria trở lại tôn vinh Chúa Giêsu. Một lần nữa Chúa Giêsu đề cao thái độ của những người dân ngoại và cũng là chê trách thái độ của những con cái Israel. Trong Cựu Ước, Israel là dân của Thiên Chúa nhưng thường không sống theo thánh ý Thiên Chúa. Còn trong Tân Ước, Israel đã không đón nhận ơn cứu độ đến với họ khi họ khước từ chính Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa.

 Câu truyện này trình bày sự trái ngược giữa lòng biết ơn và sự vô ơn, giữa thái độ của người Do thái và dân ngoại, giữa phép lạ chữa lành và đôi mắt đức tin. Các câu hỏi của Chúa Giêsu cho thấy rõ sự tương phản này. Chỉ có người Samaria, với đức tin, đã hiểu điều mình nhận được, đã trở lại tôn vinh và tạ ơn Chúa Giêsu. Dù là mười người được chữa lành nhưng chỉ người Samaria được cứu độ, bởi vì không phải việc được chữa lành có ý nghĩa quyết định nhưng chính là niềm tin. Người Samaria được chữa lành đồng thời cũng kinh nghiệm gặp được Thiên Chúa qua con người của Chúa Giêsu.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Ngày nay chúng ta ít gặp thấy những người bệnh phong hủi, nhưng chúng ta vẫn gặp nhiều người mắc đủ chứng bệnh nan y cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là những người bị xã hội ruồng bỏ xem như tệ nạn cặn bã. Chúng ta hãy theo gương Chúa Giêsu, không loại trừ họ nhưng hãy an ủi và giúp đỡ họ. Hãy làm một điều tốt cho người bệnh, người nghèo, người đau khổ mà chúng ta gặp.

2. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh về lòng biết ơn. Càng những người gần gũi chúng ta càng quên ơn. Chúng ta hãy tập sống thái độ biết ơn cách thành thật đối với cha mẹ, anh chị em, những người xung quanh, nhất là biết ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa vẫn ban cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lòng biết ơn chân thành gọi mời chúng ta hãy hành động: thêm yêu thương tin tưởng và làm điều tốt để vui lòng Thiên Chúa và mọi người.

3. Chúng ta là dụng cụ của Thiên Chúa để làm điều tốt, chia sẻ với tha nhân những phúc lành. Không tìm lợi lộc khi giúp đỡ ai điều gì đó, nhưng giúp họ nhận ra Thiên Chúa là suối nguồn của ân phúc để cùng ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

1 comment

Viết một bình luận