Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đã có, hiện có và đang đến

Kh 4, 8
Lời nguyện nhập lễ

???? Bài đọc 1 (Kh 4,1-11)

Chí Thánh ! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến !

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ

1 Tôi là Gio-an, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng : “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó.” 2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. 3 Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục ; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5 Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6 Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. 7 Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến !

9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, 10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói :

11“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.”

???? Đáp ca Tv 150,1-2.3-4.5-6 (Đ. Kh 4,8b)

Đ.Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

1Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
2Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Đ.Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

3Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.
4Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Đ.Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

5Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
6Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào !

Đ.Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

Tung hô Tin Mừng 

???? Tin Mừng (Lc 19,11-28)

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

???? Gợi ý suy niệm

Khi Đức Giêsu đến gần Giêrusalem,
nhiều người nghĩ rằng Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện rồi.
Họ cho rằng khi Ngài tiến vào thành thánh lẫm liệt như một vị vua,
Nước ấy sẽ bừng tỏa trọn vẹn trên đoàn dân của Thiên Chúa (c. 11).
Thật ra Nước Thiên Chúa không đến nhanh như họ nghĩ.
Đức Giêsu còn phải chịu đau khổ, chết, rồi được phục sinh.
Sau đó Giáo Hội còn phải chờ một thời gian dài
trước khi Nước Thiên Chúa đến cách viên mãn qua việc Ngài trở lại.
Thời gian của Giáo Hội là thời gian đợi chờ,
thời gian lo làm ăn sinh lợi với những gì Chúa tặng ban.
Đó chính là ý nghĩa của dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay.

Một nhà quý tộc kia đi xa để lãnh nhận vương quyền.
Trước khi đi ông gọi mười người đầy tớ lại,
và trao cho họ mỗi người một số tiền không lớn lắm, là một đồng mina.
Ông ra lệnh: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (c. 13).
Khi nhà quý tộc trở về trong tư cách là vua,
ông truyền gọi các đầy tớ lại để họ báo cáo về công việc làm ăn.
Hai người đầy tớ đầu tiên đã sinh lợi không ít.
Một người được lời thêm mười đồng, người kia được thêm năm đồng.
Cả hai được vua ban thưởng rất trọng hậu, cho cai trị các thành phố.
Còn người thứ ba trả lại cho nhà vua đồng mina anh đã nhận.
“Thưa Ngài, đồng mina của Ngài đây, tôi đã giữ kỹ nó trong khăn.”
Tất cả tội của người đầy tớ này nằm ở thái độ giữ kỹ.
Giữ kỹ thì chẳng mất gì, vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng giữ kỹ lại không thể làm cho đồng tiền sinh lời.
Hơn nữa, giữ kỹ là không vâng lời ông chủ trước khi đi: “Hãy lo làm ăn!”
Người đầy tớ sợ ông chủ, vì ông là người nghiêm khắc (c. 21).
Chính vì sợ làm ăn thua lỗ, sợ bị ông chủ trừng phạt
mà anh chọn thái độ chắc ăn là giữ kỹ đồng vốn trong khăn.
Thái độ này không được ông chủ, nay trở thành nhà vua, chấp nhận.
“Tại sao anh không gửi tiền của tôi vào ngân hàng,
để khi trở về, tôi mới rút được cả vốn lẫn lời chứ ?” (c. 23).
Ý của chủ là đồng tiền cần phải được đầu tư để sinh lời.
Nỗi sợ đã làm cho anh đầy tớ mất đi sự liều lĩnh cần thiết.

Bài Tin Mừng nhắc các Kitô hữu một điều cần.
Giữ kỹ, giữ nguyên những gì Chúa ban vẫn chỉ là một thái độ tiêu cực.
Kitô hữu là người tích cực sử dụng đồng vốn nhận được để sinh lời.
Ra khỏi thái độ rụt rè, sợ hãi, để dám nghĩ, dám làm việc lớn cho Chúa,
đó mới là thái độ đúng đắn của người Kitô hữu có trách nhiệm.
Nếu không liều lĩnh trong những dự tính và hành động,
nhiều nén bạc Chúa ban sẽ bị bỏ quên mãi trong khăn.
Ông chủ trong dụ ngôn thật ra không phải là người ham lời.
Ông chỉ muốn các đầy tớ trung tín trong việc rất nhỏ (c. 17).
Nhờ dấn thân làm việc cho Nước Chúa mà người Kitô hữu được lớn lên.
(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.
Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
xin cho con dám liều theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn,
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
Ước gì khi dâng lên Chúa
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
của người một lòng theo Chúa.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

???? Mến Yêu Hằng Ngày

 Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả chân thực kế hoạch và đích đến mà Thiên Chúa muốn đối với dân Ngài. Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng nói về niềm tin tuyệt đối vào quyết định mà Thiên Chúa đã đưa ra.

 Trước lúc đi xa, người chủ đã giao tài sản của mình cho những người đầy tớ. Ở đây ta thấy không hề có một sự quản lý hay ràng buộc nào, tuy nhiên đó lại là một phép thử các đầy tớ về độ siêng năng cũng như sự tin tưởng trong việc sử dụng đồng tiền đã được giao từ ông chủ. Và tất nhiên, khi ông quay lại, sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho người chăm chỉ và trung thành, đồng thời trừng phạt kẻ lười biếng và không sinh được hoa lợi.

 Điểm mấu chốt của bài Tin Mừng xuất phát từ định nghĩa trách nhiệm nơi những người đầy tớ. Mỗi người đều được nhận phần của mình, và đến thời gian thuận lợi, những đầy tớ siêng năng và trung thành đã chứng minh được sự ủy thác từ nơi chủ mình. Nhưng cũng có người đầy tớ đã lộ vẻ biếng nhác qua việc chôn đồng bạc xuống đất. Nhìn qua có vẻ giống như việc ta chôn hạt giống xuống đất và chờ đợi chúng sẽ nảy mầm theo quy luật tự nhiên, tuy nhiên đối với đồng tiền thì khác, nó không thể theo quy luật tự nhiên mà theo luật kinh tế, chỉ sinh hoa trái khi được đem đi lưu thông. Ông chủ hẳn đã rất mong đợi sự khôn ngoan nơi người đầy tớ, trong việc sử dụng hiệu quả đồng tiền của mình.

 Đồng tiền và quy luật kinh tế liên quan thế nào đến Nước Trời? Thiên Chúa đã trao cho con cái Ngài vật chất và ân sủng, đồng thời cho ta tự do sử dụng chúng như phương tiện để ta sống tốt hơn. Với mỗi món quà và hồng ân, chúng ta dường như đã có tất cả (ân sủng và khôn ngoan) để sử dụng cách hợp lý. Như câu chuyện dụ ngôn cho thấy, Thiên Chúa nghiêm khắc đối với thái độ thờ ơ, coi thường ân ban và nghĩ nó không đủ để cố gắng, nhưng ban thưởng rộng rãi cho những ai biết tận dụng để tạo ra những hoa quả tốt lành. Đối với sự trung thành họ đã thể hiện dù chỉ là trong việc nhỏ nhất, đều được đáp trả lại bằng những điều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Còn đối với những người coi thường những gì đã được giao, họ sẽ bị lấy đi những gì đã được nhận.

 Còn một điểm đáng lưu ý ở đây nữa đó là: không có chỗ cho lựa chọn nửa vời hay bắt cá hai tay. Vì một là chúng ta nhận được nhiều hơn, hai là đánh mất những gì ta đang có. Hoặc là ta tiến hẳn về với Thiên Chúa, hoặc là đi ngược lại với ý chỉ của Ngài. Theo chân Chúa Giê-su và xây dựng Hội Thánh một cách tốt đẹp không chỉ là một niềm vinh dự và sung sướng, mà đó còn là một lời đề nghị, lời mời gọi từ tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho ta, và từ một Đấng mà Chúa Giê-su đã vâng lời tuyệt đối là Chúa Cha. Vì vậy, nếu bạn khó lòng vượt qua bản thân, để can đảm và dốc sức chăm lo việc xây dựng Nhà Chúa, hãy làm điều đó vì nghĩa vụ. Và đó chính là nghĩa vụ cuối cùng Thiên Chúa sẽ bắt mỗi người chúng ta phải trả.

 Lạy Chúa mến yêu, xin dạy con đừng phung phí mọi hồng ân Ngài đã trao ban, nhưng giúp con luôn biết siêng năng từng ngày xây dựng Vương Quốc của Chúa. Và xem việc thi hành ấy là một niềm vui, niềm vinh hạnh đối với con. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov20.htm

Thứ tư tuần XXXIII TN (18/11)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.